Toimetulekuõppe tunnijaotusplaan

 

Õppeained

Õppetunde nädalas



1.

kl

2.

kl

3.

kl

4. kl

5. kl

6.

kl

7.

 kl

8. kl

9. kl

LA 1
LA2

Elu- ja toimetulekuõpe

4

5

5

5

7

7

6

6

6



Eesti keel

4

5

6

6

6

6

6

6

6



Matemaatika

2

3

4

4

5

5

4

4

4



Kunst ja käeline tegevus

5

5

5

5

5

2

2

2

2



Tööõpe

 

 

 



5

5

7

7



Muusikaõpetus

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Kehaline kasvatus

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Rütmika

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Valikõppeained






    2
    2
   2
   32
  32

Nädalakoormus

20

23

25

25

28

30

30

32

32

   32
  32